lørdag 30. november 2013

Electricity generated from weight of traffic and pedestrians

Electricity generated from weight of traffic and pedestrians

Samme teknikk som jeg skisserte for noen år tilbake! Dette system kan benyttes uavhengig av offentlig ferdsel. Vann vil gi bedre virkningsgrad etter min mening. Ett rullende tog lignende opplegg med stor tyngde som er kommet opp i en vis hastighet vil kunne presse vann gjennom flere vannturbiner i ett jernbane spor lagt i en stor sirkel. Avstand mellom turbinene vil bli lik med kjøretøyets lengde. Ett kjøretøy lenge mellom hvert togsett. (VEKT). Kraften som benyttes til fremdrift vil bli lav i forhold til vekten av det rullende kjøretøy/lasten.  Fremdrift av last kan skje med flere teknikker.
Vannet returnerer til den del av banen som ikke er belastet med tyngde. Det vil si den foranligende del av banen. Vannet blir hele tiden forflyttet fremover på banen.
En last som ruller på skinner, hvor det er en vann belg under skinnene  f.eks. 200 tonn som er kommet opp i en hastighet, vil generer mye mer energi en hva som behøves for å vedlikeholde fremdrift.

Eng:
The same technique that I outlined a few years back! This system can be used independently of public traffic. Water will improve efficiency in my opinion. One rolling train similar programs with great conviction that has come up in a show rate might push water through several water turbines in one railway tracks laid in a big circle. Distance between turbines will be equal to the vehicle length. One vehicle long between each train set. (WEIGHT). The force applied to the thruster will be low relative to the weight of the moving vehicle / load. Progress cargo can happen with several techniques.
The water returns to the part of the path that is not burdened with the weight. That is, the front part of the course. The water is constantly moved forward on the path.
A cargo rolling stock, where there is a water bellows under the rails for example. 200 tonnes, reached a speed, will generate much more energy than what needed to maintain progress.

lørdag 9. november 2013

Underground Civilisations - Ancient Man-made tunnels

http://www.youtube.com/v/U7xLERSRpYQ?autohide=1&version=3&autohide=1&showinfo=1&autoplay=1&attribution_tag=9zmA9Vn007unIF4SS5NmUA&feature=share